DROS aanwezig OSB bijeenkomst glazenwassers

08 apr 2016

Glazenwassers bestrijden ‘veelkoppig monster’

7 april 2016

Het glazenwassersvak staat onder druk. Maar dat weerhoudt het AWOG-segment van OSB er niet van alles op alles te zetten om een ‘veelkoppig monster’ te bestrijden. Met een communicatieplan dat het vak op de kaart moet zetten tot aan lobbyen in Den Haag…

“We moeten meer samenwerken”, was de boodschap waarmee voorzitter Piet Adema van OSB de bijeenkomst aftrapte. “Wij hebben signalen van jullie nodig. En gezamenlijk kunnen we vervolgens een vuist maken op belangrijke thema’s. Dan kunnen we echt wat bereiken.”

Grootste voorbeeld daarvan is volgens Adema de vorstverletregeling. Na gesprekken met diverse politieke partijen, ging de regeling waar geen rekening werd gehouden met glazenwassers voorlopig in de ijskast. “Dat mogen we als een succes zien, maar we moeten de vinger aan de pols houden.” Minister Asscher heeft de strengere calamiteitenregeling (twee weken eigen risico, terwijl de branche nu nul wachtdagen kent) in elk geval niet laten ingaan per 1 april. De voorgestelde maatregelen worden met een half jaar uitgesteld. Voor de zomer gaat Asscher op zoek naar verbeteringen. Voor 15 juni komt hij met een notitie die hij bespreekt met de branches waaronder OSB.

Actieplan AWOG

Ilse Mariën, coördinator specialismen en platforms, besprak het actieplan van AWOG om “een oplossingsrichting te krijgen voor zaken die niet goed gaan in de branche.” Maar liefst negen punten kwamen voorbij. De eerste: onevenredige werkgeversrisico’s die glazenwasbedrijven op het gebied van ziekteverzuim, wachtdagen en vorstverlet hebben. “Begin 2017 zijn er weer verkiezingen. We willen per politieke partij laten horen welke weg wij willen inslaan.” Twee was de CAO die door glazenwasbedrijven als klemmend wordt ervaren. “We willen daar de betrokkenheid van AWOG bij de totstandkoming van de CAO vergroten.”

Daarvoor haalde OSB in een workshop de punten op die de aanwezige bedrijven belangrijk vinden. Het derde punt: ZZP’ers. En dan met name de oneerlijke concurrentie die ontstaat als OSB-leden zich wel, maar ZZP’ers zich niet aan de arbowet (hoeven te) houden. “Het morele appèl wat we daar willen doen: OSB-schoonmaakbedrijven zouden zaken moeten doen met OSB-glazenwasbedrijven.” Daarnaast wijst OSB ZZP-verenigingen op arbotechnische risico’s die volgens de werkgeversorganisatie kleven aan het gebruik van bepaalde werkmethoden. “Zo kunnen zij hun leden hierop wijzen.”

Staffelprijzen bij onderaanneming

Het voert te ver om alle punten te behandelen, maar ook onderaanneming zit de glazenwasbedrijven dwars. “Als een hoofdopdrachtgever een prijsverhoging doorvoert naar het schoonmaakbedrijf, zien wij er vaak niets van terug”, klonk het vanuit de zaal. Ook staffelprijzen die schoonmaakbedrijven naar hun onderaannemers hanteren zijn een bron van zorg. “Die sluiten niet aan bij de code verantwoordelijk marktgedrag. In het licht van de code willen we realistische prijzen.”

Aan de positieve kant constateerde één van de aanwezigen dat  hoofdopdrachtgevers opdrachten voor schoonmaak en het specialistische glasbewassing steeds vaker splitsen. OSB wil in elk geval aan OSB-schoonmaakbedrijven die vaak opdrachtgever zijn met een whitepaper laten zien waar AWOG in dit verhaal staat. Daarnaast komt er – om de branche positief in het daglicht te plaatsen – een landelijk communicatiecampagne. “We willen de mensen, het werk en de sector meer zichtbaar maken.”

Veelkoppig monster

Een scepticus in de zaal merkte op dat de branche al tien jaren bezig is beroerde prijzen te bestrijden. “Het is inderdaad een veelkoppig monster”, aldus Peter Rietbroek van het AWOG-bestuur en linking pin naar het algemene OSB-bestuur. “Maar nietsdoen is geen optie. Op dit soort dossiers is vasthoudendheid nodig.” Als laatste punt noemde Mariën handhaving van de arbocatalogus. “Als iedereen op grond van de arbeidshygiënische strategie de keuze zou maken voor de juiste werkmethode op een object, is de werkmethode ook geen concurrentie middel meer.” OSB maakt zich aansluitend dan ook hard voor meer inspecteurs bij Inspectie SZW.

Last but not least kwamen de komende CAO-onderhandelingen aan bod. Duidelijk is volgens OSB en de vakbonden dat het deze keer anders moet. Adema: “Via de vernieuwingstafel onder leiding van Wim Kooijman (HR-directeur Air France-KLM) zijn we al goed in gesprek met elkaar over het proces en over inhoudelijke onderwerpen zoals ziekteverzuim en wachtdagen.” Gezamenlijk optrekken met de sociale partners, is het motto. Tijdens regiobijeenkomsten en ledenbijeenkomsten haalt OSB input op voor de CAO-onderhandelingen.

Of er een garantie is dat vakbonden niet gaan staken, wilde één van de aanwezigen weten. “Nee, die garantie kan ik niet geven”, antwoordde Adema. “Maar we hebben nu wel kortere lijnen met de vakbonden en, via de vernieuwingstafel, een gezamenlijke stip op de horizon.” Dat gezamenlijke vertrekpunt moet rustiger CAO-onderhandelingen opleveren, maar het evenwicht blijft volgens Adema kwetsbaar.

Overige OSB-bijeenkomsten:
Algemene ledenvergadering OSB 23 juni
(met minister Asscher)
Ledenbijeenkomst gevel 3 oktober
AWOG-ledenbijeenkomst 7 november