Beleidsverklaring

Het kwaliteits- en milieubeleid vormt de basis voor de bedrijfsvoering van DROS Schoonmaakdiensten. Ons beleid is er op gericht persoonlijk letsel, materiële en milieuschade te voorkomen. Dit gebeurt door inventarisatie en evaluatie van de in ons bedrijf voorkomende risico’s door middel van het uitvoeren van interne audits, het maken van werkplekinspecties en het houden van kwaliteitsrondes.

Wij zullen binnen DROS zodanig handelen dat de veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu ten opzichte van onze medewerkers, opdrachtgevers en derden zijn gewaarborgd en dat zij niet worden blootgesteld aan onaanvaardbare risico’s.

Jaarlijks wordt gecontroleerd of de procedures binnen ons bedrijf nog voldoen aan de geldende wet- regelgeving. Indien veranderingen in wet- regelgeving of op het gebied van techniek, milieu etc. daartoe aanleiding geven, wordt ons beleid aangepast en aangescherpt.

Voor het continue verbeteren van de kwaliteits-, milieuzorg en arbeidsomstandigheden worden jaarlijks doelstellingen opgesteld die we per kwartaal evalueren. Aanpassingen vinden plaats indien interne ontwikkelingen daartoe aanleiding geven of als het noodzakelijk geacht wordt ter optimalisering van onze dienstverlening.

Aandachtspunten omtrent dit beleid voor de aankomende periode zijn extra aandacht geven aan de medewerker middels begeleiding, instructie en het voeren van evaluatiegesprekken.

Daarnaast blijft het leveren van een hoogwaardige kwaliteit qua dienstverlening, met daarbij onze missie en visie in het achterhoofd, leidend. Hiermee wordt getracht ons klantenbestand te behouden en te vergoten.

De aandacht met betrekking tot maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) blijft gevestigd op gerichte samenwerkingsverbanden en het duurzaam inkopen van de materialen en middelen en het contact onderhoud met betrokken leveranciers. Door middel van deze verklaring worden de medewerkers op de hoogte gebracht van dit beleid. Instructie en overleg over de genoemde aandachtsgebieden en het toezicht hierop, hebben de hoogste prioriteit in onze bedrijfsvoering.

Door terugkoppeling van de medewerkers over de opgedane ervaringen, streven wij naar de voortdurende verbetering van ons beleid. Dit beleid wordt verspreid aan medewerkers.

Apeldoorn, januari 2024

Ronald Dros
directeur